Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu

Kada galima rintis santuokos nutraukimą vieno sutuoktinio prašymu?

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, kad santuoka vieno sutuoktinio prašymu, kuris paduodamas pareiškėjo gyvenamosios vietos apylinkės teismui, gali būti nutraukta esant bent vienai iš šių sąlygų:

1) sutuoktiniai gyvena skyrium (separacija) daugiau nei vienerius metus;*
2) vienas sutuoktinis po santuokos sudarymo teismo sprendimu pripažintas neveiksniu šioje srityje ar ribotai veiksniu šioje srityje;
3) vienas sutuoktinis teismo sprendimu pripažintas nežinia kur esančiu;
4) vienas sutuoktinis atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei vienerius metus už netyčinį nusikaltimą.

* Nors yra ne viena byla, kurioje yra konstatuota, jog Europos Žmogaus Teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 12 straipsnis įtvirtindamas asmens teisę tuoktis ir kurti šeimą, tuo pačiu įtvirtina asmens teisę nutraukti santuoką. Nepagrįstai ilgai trunkantis santuokos nutraukimo procesas, nagrinėjamu atveju vienerius metus trunkanti privaloma teisinė separacija, neatitinka Konvencijoje įtvirtintų nuostatų (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2013 m. balandžio 29 d. sprendimas byloje V. K. v. Croatia, peticijos Nr. 38380/08). Tačiau mūsų teismai bijodami plėtoti teismų praktiką šia linkme dažnai bijo priimti tokius sprendimus ir reikalauja pateiktį įrodymus dėl teismo patvirtintos separacijos, tokiu būdu atmesdamas prašymus nutraukti santuoką vieno sutuoktinio prašymu, kai sutuoktiniai faktiškai gyvena skyrium daugiau nei vienerius metus, bet nėra teismo tvarka nusistatę separacijos. Tad šią procedūrą klientams siūlome rinktis, tik gerai apsvarsčius šią riziką.

Papildomai pažymėsime, kad norint pasinaudoti šia procedūra, santuoka turi būti registruota Lietuvoje, arba abu sutuoktiniai yra Lietuvos Respublikos piliečiai.

Kiek laiko užtrunka ši procedūra?

Sudarę teisinių paslaugų sutartį ir gavę iš kliento reikiamus duomenis, santuokos nutraukimo bendru sutarimu dokumentus parengiame per vieną parą.

Teismas gavęs prašymą nutraukti santuoką bendru sutarimu ir jį priėmęs, per 30 dienų paskiria teismo posėdį, kurio metu dažniausiai ir nutraukia santuoką (CPK 540 str. 2d.). Tai gi, skyrybų greitis priklauso tik nuo teismo.

Santuoka laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo dienos. Teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo sprendimo nutraukti santuoką įsiteisėjimo dienos privalo šį sprendimą elektroninių ryšių priemonėmis išsiųsti santuoką įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai, kad ši Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo nustatyta tvarka įregistruotų santuokos nutraukimą.

*Jeigu šia tvarka nagrinėjant santuokos nutraukimo bylą reikalavimus pareiškia sutuoktinių ar vieno iš jų kreditoriai, santuokos nutraukimo byla sustabdoma, kol bus išspręsti kreditorių reikalavimai.

Kokių man reikia dokumentų, norint nutraukti santuoką bendru sutarimu?

Santuokos nutraukimui yra būtinas santuokos liudijimo originalas, arba kompetentingos institucijos išduota santuokos įregistravimą liudijanti pažyma.

Taip pat būtinai reikia turėti ir pažymą iš VĮ Regitra apie turimas/neturimas transporto priemones bei pažyma iš VĮ Registrų centras apie turimą/neturimą nekilnojamąjį turtą.

Jeigu turite skolų/paskolų, reikia turėti ir sutartis kuriose yra aptarti šie įsipareigojimai, ar antstolių pažymos apie atliekamus išieškojimus iš Jūsų ar Jūsų sutuoktinio turto.